Dokument o privatnosti – Knauf Akademija 2019

Obaveštavamo Vas da ćemo Vaše lične podatke koje prikupljamo putem registracije za učestvovanje na Knauf Akademiji i koji se nalaze u bazi podataka kompanije PRIVREDNO DRUŠTVO KNAUF ZEMUN DOO (u daljem tekstu: Knauf ili Rukovalac), obrađivati u obimu i u svrhe navedene u daljem tekstu.

Vaši lični podaci (u daljem tekstu: Lični podaci) mogu se odnositi na sledeće: adresa elektronske pošte, ime, prezime, broj poslovnog telefona, poslovna pozicija, kompanija/organizacija, adresa, grad, poštanski broj, država.

Svrha obrade:
Vaši Lični podaci će se obrađivati isključivo u sledeće svrhe, koje uključuju između ostalog:

– organizovanje Knauf Akademije i dostavljanje obaveštenja u vezi sa ovim događajem
– dostavljanje obaveštenja u vezi sa ostalim događajima u organizaciji Rukavaoca i/ili članica Knauf grupe
– dostavljanje biltena (newsletter) sa novostima u građevinskoj branši.

Rukovalac: Knauf Zemun doo

U slučaju da obrada podataka obuhvata prenos van Republike Srbije, to će biti urađeno u skladu sa važećim propisima u vreme iznošenja podataka.

Rukovalac Ličnih podataka dužan je da sprovede tehničke, kadrovske i organizacione zaštitne mere, u skladu sa standardima prihvaćenim na tom području, u cilju zaštite i obezbeđenja poverljivosti, celovitosti i dostupnosti podataka koji se obrađuju, sprečavanja neovlašćene upotrebe Ličnih podataka ili neovlašćenog pristupa istima i onemogućavanja povrede Ličnih podataka (sigurnosni incident) u skladu sa instrukcijama i politikama Knauf Zemun doo i važećim propisima.

Pristup Vašim Ličnim podacima imaće ovlašćeni zaposleni i predstavnici gore navedenog Rukovaoca samo u meri u kojoj je to neophodno radi ostvarenja svrhe za koju se prikupljaju Lični podaci. Takođe, pristup Ličnim podacima imaće članice Knauf grupe, i to:

Knauf Insulation d.o.o. Beograd;

Knauf AMF d.o.o.
Vaši Lični podaci takođe mogu biti otkriveni i nadležnim organima koji su ovlašćeni za pristup podacima na osnovu važećih propisa.

Period tokom kojeg će se obrađivati vaši Lični podaci: Vaši Lični podaci obrađivaće se sve dok ne povučete svoj pristanak ili dokle god je to neophodno u vezi sa gore opisanim svrhama. Rukovalac može zadržati Vaše Lične podatke u obimu neophodnom za dokazivanja usklađenosti sa važećim propisima.

Ukazujemo na to da u svakom trenutku imate pravo da od Rukovaoca zatražite pristup svojim Ličnim podacima, promenu ili brisanje Ličnih podatka ili ograničavanje obrade i prava na prenosivost podataka, odnosno da uložite prigovor na obradu. Osim toga, imate pravo na povlačenje svog pristanka u bilo kojem trenutku, odnosno pravo na pribavljanje kopije svojih Ličnih podataka koji se obrađuju. Sva prava navedena u ovome stavu možete ostvariti direktno, slanjem zahteva Rukovaocu putem elektronske pošte na sledeću adresu [email protected]
Ukoliko povučete Vašu saglasnost, nećete biti u mogućnosti da učestvujete na Knauf Akademiji, niti da budete obaveštavani o događajima u organizaciji Rukovaoca i/ili članica Knauf grupe i novitetima iz građevinske branše, kako su Lični podaci neophodni u tu svrhu.

Prijavom učešća na Knauf Akademiju, dajem saglasnost Organizatorima da uvrste moje ime na listu učesnika. Ovlašćujem Organizatore, njihove predstavnike i zaposlene da fotografišu i/ili snimaju moje prisustvo na Knauf Akademiji i dajem saglasnost da takav foto i video materijal  Organizatori koriste u svrhu promocije svojih aktivnosti.

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, pripadaju Vam sva zakonom definisana prava.

Vaša saglasnost:

Molimo Vas da kliknete na kućicu i time se saglasite sa obradom Vaših podataka, na način kako je to objašnjeno u ovom dokumentu.

Privacy Notice – Knauf Academy 2019

Please be advised that we shall process your personal data through the process of registration for the Knauf Academy, located in the database of the company PRIVREDNO DRUŠTVO KNAUF ZEMUN DOO (hereinafter: “Knauf” or “Controller”) in the scope and for the purposes set out below.

Your personal data (hereinafter: “Personal data“) may refer to the following: address, email, name, surname, business phone number, business position, company/organization, address, city, postal code, state.

Purpose of processing:
Your Personal data shall be processed exclusively for following purposes, which include among others:

– organizing of Knauf Academy and providing marketing and promotional material
– sending information on other events organized by Controller and/or members of Knauf Group
– sending of newsletter with news from the construction business.

Data controller: Knauf Zemun doo

In case that data processing includes transfer outside of Republic of Serbia, it shall be done in accordance with the applicable regulations at the time of transfer of personal data.

Controller of Personal Data is obliged to conduct technical, human resource and organizational protective measures, pursuant to standards accepted in that area, in order to protect and secure confidentiality, integrity and availability of data which are being processed, to prevent unauthorized use of Personal data or unauthorized approach to the same and disabling Personal data breach (security incident) pursuant to instructions and policies of Knauf Zemun doo and valid regulations.

Access to your Personal data shall have authorized employees and representatives of the Controller and processors only to the extent for which Personal data are gathered. Also, access to the Personal data shall have members of the Knauf group, as follows:

Knauf Insulation d.o.o. Beograd;

Knauf AMF d.o.o.
Your Personal data may also be revealed to competent bodies as well, which are authorized for approaching the data based on valid regulations.

Period during which your Personal data shall be processed: Your Personal data shall be processed until you withdraw your consent or unless it is necessary, regarding previously described purposes. Data controller may keep your Personal data to the extent required for proving compliance with valid regulations.

We point out that you have the right to demand access to your Personal data from the Controller at any time, change of the data, deletion or limitation of the processing and right to portability of data or to submit a complaint on processing. Beside the before mentioned, you have a right to withdraw your consent at any moment and the rights to acquire copies of your Personal data which are being processed. All rights stated in this paragraph may be performed directly, by sending a request to the Controller by email at the following address [email protected]
If you revoke your consent, you will not be able to participate at Knauf Academy, nor be informed about the events organized by Controller and-or members of Knauf group, nor about the news from construction business, as your Personal Data are necessary for that purpose.

By registering to this event I authorize Organisers to include my name in the list of participants. I grant Organisers, its representatives and employees the right to photograph and/or film my attendance at Knauf Akademija and agree that such photo and/or video material of me may be used to promote the activities of Organisers.

In case of unauthorized data processing, you are entitled to all rights defined by the law.

Your Consent:

Please check the box in which way you consent with the processing of your personal data in a way explained in this document.